ข้ามไปยังทูลบาร์

บริการด้านบัญชี

บริการด้านบัญชี

ให้คำปรึกษาด้านบัญชี และมาตรฐานบัญชี

 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี และมาตรฐานบัญชีทั้งมาตรฐานบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)
 • การวางผังบัญชีเบื้องต้นที่เหมาะสมสำหรับกิจการ
 • การจัดทำข้อมูลสินค้าคงเหลือและระบบบัญชีต้นทุนที่เหมาะสมกับกิจการ

ปิดงบการเงิน และจัดทำงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี (ข้อมูลขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัท)

 • งบแสดงฐานะการเงิน แสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
 • งบกำไรขาดทุน แสดงรายได้ ค่าใช้จ่ายและกำไรสุทธิ
 • บัญชีกระทบยอดสินทรัพย์ หนี้สินของบริษัท
 • ทะเบียนทรัพย์สิน
 • กระทบยอดรายได้ตามบัญชีกับรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)

รายงานสำหรับผู้บริหาร

 • รายงานกำไรขั้นต้น
 • รายงานอายุลูกหนี้/เจ้าหนี้คงค้าง
 • รายงานอัตราส่วนทางการเงิน
 • รายงานอื่นๆ ตามความต้องการของบริษัท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Call Now